Bookmark and Share

Pravidla 2019

Vydáno dne 21. 09. 2019 (592 x přečteno)

Okresní liga Svitavska v požárním útoku

XVII. ročník v roce 2019 OTEVŘENÁ LIGA - DO CELKOVÉHO HODNOCENÍ BODUJÍ VŠECHNA DRUŽSTVA


 

 Okresní liga Svitavska spojuje za účelem celkového hodnocení soutěžního roku jednotlivé pohárové závody v požárním útoku družstev, které se konají dle platných pravidel pro Okresní ligu Svitavska - články I. - XII. tohoto dokumentu. Není-li v těchto pravidlech uvedeno jinak, závody se řídí dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012  I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) v platném znění včetně všech dodatků.

     Okresní sdružení hasičů ČMS Svitavy je zřizovatelem a spolupořadatelem Okresní ligy

Svitavska stejnou měrou společně s pořadateli jednotlivých závodů Sbory dobrovolných hasičů Široký Důl, Telecí, Lubná, Hartmanice, Sádek, Oldřiš, Kamenec, Desná, Nedvězí, Perálec a Květná.

 

I.          Soutěže, termíny, pořadatelé

1. Do Okresní ligy Svitavska (dále jen okresní ligy) jsou pro rok 2019 zařazeny tyto soutěže:

 1. Počet závodů:

Počet závodů je stanoven na maximálně jedenáct a nebude v dalších ročnících okresní ligy zvyšován.

 

 1. Výběr pořadatelů jednotlivých závodů okresní ligy:

O výběru pořadatelů závodů okresní ligy na následující soutěžní rok se rozhodne do konce kalendářního roku, předcházejícímu danému soutěžnímu ročníku okresní ligy.

Zájemci o pořádání závodu v rámci okresní ligy jsou povinni nahlásit svůj záměr na pořádání závodu v příštím ročníku okresní ligy nejpozději do 31. 10. aktuálního kalendářního roku Radě okresní ligy prostřednictvím OSH ČMS Svitavy.

Výběr pořadatelů závodů okresní ligy pro následující kalendářní rok bude proveden na jednání Rady okresní ligy v rámci společenského večera při slavnostním vyhodnocení právě ukončeného ročníku okresní ligy.

Na jednání Rady okresní ligy jsou pozváni všichni zájemci o pořádání závodu okresní ligy pro příští kalendářní rok. Zájemci o pořádání, kteří v právě ukončeném soutěžním ročníku závod okresní ligy nepořádali, představí svůj záměr na pořádání závodu formou prezentace s důrazem na organizační zajištění závodu od sportovní části až po představení prostředí a zázemí. 

Právo hlasovat o určení pořadatelů závodů v následujícím ročníku okresní ligy má vždy jeden zástupce z každého z nejlepších 10 družstev mužů právě skončeného ročníku okresní ligy, z 5 nejlepších družstev žen a ze 3 nejlepších družstev seniorů. Hlasovací právo má dále každý člen Rady okresní ligy. Tímto hlasováním se na základě vlastního hodnocení současných pořadatelů a nabídky případných nových zájemců o pořádání závodu, rozhodne o pořadatelích následujícího ročníku okresní ligy. V případě rovnosti hlasů při hlasování se provede hlasování v rámci Rady okresní ligy ve druhém a případně i v dalších kolech již pouze mezi dvěma případně více pořadateli se stejným výsledkem hlasování. Se změnou pořadatele závodu pro daný ročník okresní ligy dochází automaticky také ke změně člena Rady okresní ligy pro daný kalendářní rok.

Jednání Rady okresní ligy v období mimo soutěžní sezónu tzn. říjen až duben svolává zástupce OSH ČMS Svitavy v Radě ligy, starosta OSH ČMS Svitavy nebo i jiný člen Rady ligy.

 

II.         Rada okresní ligy

 Řízením okresní ligy je pověřena Rada okresní ligy, která je složena ze zástupců pořadatelů jednotlivých závodů okresní ligy vždy pro daný soutěžní ročník. Se změnou pořadatele závodu pro daný ročník okresní ligy dochází automaticky také ke změně člena Rady okresní ligy.

Stálým členem Rady okresní ligy je zástupce Okresního sdružení hasičů Svitavy.

Povinností členů Rady okresní ligy je zúčastňovat se jednotlivých závodů okresní ligy.

Pro rok 2018 pracuje Rada okresní ligy v tomto složení:

OSH ČMS Svitavy – Tichý Josef, tichaci280@seznam.cz 

SDH Široký Důl - Paulíček Jakub, tel.č.: 737 785 812, jakub.paulicek@seznam.cz 

SDH Telecí – Krumpl Zdenek, tel.č.: 604 161 041, krumpl.zdenek@email.cz 

SDH Lubná - Uher Pavel, tel.č.: 736 451 611, paja.uher@gmail.com 

SDH Hartmanice – Pachovský Petr, tel.č.: 737 958 531, pachovskypetr@seznam.cz 

SDH Sádek – Bednář Radek, tel.č.: 739 017 987, bednarradek@centrum.cz 

SDH Nedvězí – Novotný Marek, tel.č.: 728 624 135, novotnymarek2@gmail.com 

SDH Oldřiš - Radiměřský Jakub, tel.č.: 702 204 580, radasak@seznam.cz 

SDH Kamenec  - Švanda Josef, tel.č.: 732 428 506, svanda.22@seznam.cz 

SDH Desná - Šimek Pavel, tel.č.: 605 544 087, sdh.desna@seznam.cz 

SDH Perálec - Špičák Libor, tel.č.: 724 009 118, liborspicak@seznam.cz 

SDH Květná –  Filipi Miroslav, tel.č. 732 579 499, filipimiroslav@seznam.cz 

             

Rada ligy okresní ligy určuje pravidla okresní ligy pro daný soutěžní ročník a schází při každém závodě ligy v minimálně nadpolovičním počtu členů. Před zahájením každého závodu zorganizuje společnou poradu rozhodčích s vysvětlením pravidel okresní ligy a způsobu kontroly jejich dodržování. Rozhodne o povolení startu družstvůmv případě jejich pozdního příjezdu z mimořádných důvodů až po zahájení soutěže apod.

 V průběhu závodu Rada ligy pouze dohlíží na úroveň soutěže – v žádném případě již není oprávněna zasahovat do rozhodnutí hlavního a ostatních rozhodčích.

 Rada ligy dohlíží na dodržování povinnosti družstev umístěných na bodovaných místech zúčastnit se vyhlášení výsledků závodu v minimálním počtu 4 členů v oblečení soutěžního družstva, kteří při vyhlášení vystoupí k převzetí ocenění. 

 Každé družstvo má právo na maximálně 2 neúčasti při závěrečném vyhlášení výsledků závodu bez dopadu na získání bodů do celkového pořadí za daný závod. Každá další neúčast družstva při závěrečném vyhlášení výsledků závodu automaticky znamená nezískání bodů do celkového pořadí za tento závod. Rada okresní ligy není oprávněna povolit v žádném případě výjimku z výše uvedeného ustanovení.

 Evidenci účasti družstev na bodovaných místech při závěrečném vyhlášení výsledků závodu vede Rada okresní ligy ve spolupráci s pořadatelem závodu a tato evidence je nedílnou součástí celkových výsledků okresní ligy. 

Po skončení závodu Rada okresní ligy přidělí družstvům body dle výsledků závodu a zhodnotí úroveň soutěže. Průběžně vede celkové pořadí, za Radu okresní ligy celkové pořadí vede Petr Šváb, SDH Kamenec na základě zaslaných výsledkových listin a dalších podkladů.

Spolupracujícím partnerem Rady okresní ligy je Okresní sdružení hasičů ČMS a jeho starosta.

 

III.        Financování ligy

 Povinností každého pořadatele soutěže v  okresní lize je uhradit finanční příspěvek pro závěrečné vyhodnocení okresní ligy. Výše příspěvku je určena počtem startujících družstev v závodě pořádajícího sboru.

Za každé zaprezentované družstvo v soutěži pořadatel soutěže odvede do rozpočtu OSH ČMS Svitavy 100,- Kč. Tento příspěvek je nutno předat do cca. 2 týdnů po soutěži. OSH ČMS Svitavy je povinno vést řádnou a oddělenou evidenci těchto přijatých finančních prostředků (tzv. „fond okresní ligy“) od pořadatelů závodů okresní ligy. Kromě těchto finančních prostředků bude závěrečné vyhodnocení okresní ligy podpořeno ze strany OSH ČMS Svitavy výdaji dle rozpočtu OSH ČMS Svitavy v daném roce např. úhrada pohárů pro oceňovaná družstva, úhrada režijních nákladů společenského večera apod.

Zástupce OSH ČMS Svitavy v Radě ligy ve spolupráci se starostou OSH ČMS Svitavy předloží Radě ligy při jednání Rady ligy vždy po skončení soutěžního ročníku okresní ligy přehledné vyúčtování přijatých a vydaných finančních prostředků na účel uspořádání okresní ligy pro daný soutěžní rok. Dále předloží Radě ligy vyúčtování přijatých dotací, sponzorských příspěvků a darů na sportovní činnost a činnost mládeže v rámci OSH ČMS Svitavy ve všech věkových kategoriích.

 

IV.        Účast

 1. Účast na jednotlivých závodech, zařazených do okresní ligy, je otevřená všem družstvům z ČR i ze zahraničí. Všechna družstva získávají body do celkového hodnocení dle článku VIII. Start družstva nesplňujícího pravidla ligy není možný ani tzv. „mimo soutěž“ nebo „mimo bodování okresní ligy“. Startující družstva se musí zaprezentovat tzn. odevzdat vyplněnou přihlášku k soutěži (viz. příloha pravidel) a zaplatit startovné pořadateli závodu do okamžiku zahájení soutěže v dané kategorii.

Odevzdané přihlášky každý pořadatel závodu odevzdá za účelem evidence členů sportovních družstev na OSH ČMS Svitavy do cca. 2 týdnů po soutěži.

O povolení startu v mimořádných případech pozdního příjezdu družstva z vážných důvodů, rozhoduje Rada okresní ligy před zahájením závodu.

 

 1. V okresní lize soutěží tyto kategorie:

a)               muži

b)               ženy

c)               senioři - muži nad 35 let s vyjímkou – jeden člen družstva může být mladší 35 let, ale starší 30 let. Podmínka věku nad 35 let a nad 30 let je pro tuto kategorii splněna dosažením daného věku v příslušném kalendářním roce konání závodu bez ohledu na datum narození.

  Za splnění věkových limitů pro jednotlivé kategorii odpovídá přihlašovatel družstva - vedoucí družstva.

 Pro všechny kategorie platí možnost startu pouze jednoho člena ve dvou družstvech. Při svém druhém startu se musí závodník viditelně odlišit od ostatních členů např. použitím stejného dresu ze svého prvního startu nebo jiným způsobem - použitím rozlišovací vesty apod. Jeden závodník může startovat pouze dvakrát

 Družstvo, které zapůjčí dva závodníky uvedené na své přihlášce, má v soutěži automaticky neplatný pokus. Pravidlo se vztahuje ke každé kategorii samostatně. Za dodržování tohoto pravidla odpovídá Rada okresní ligy, pořadatel závodu a vedoucí družstev. Kontrola dodržování pravidla oprávněnosti startu závodníka bude prováděna také prostřednictvím komentátora závodu, který před startem nebo v době přípravy družstva na pokus, jmenovitě představí jednotlivé členy družstva tak, jak budou uvedeni na odevzdané přihlášce k závodu.

 

3. Za přihlášku k soutěži se považuje odevzdání vyplněné a všemi závodníky družstva podepsané písemné přihlášky družstva (viz. příloha pravidel) a zaplacení startovného pořadateli. Na přihlášce musí být také uveden a zřetelně označen závodník, který je zapůjčen z jiného družstva a startuje tak ve stejné soutěžní kategorii ve dvou družstvech.

 Vedoucí družstva a jednotliví členové družstva podpisem na přihlášce potvrzují znalost pravidel Okresní ligy Svitavska a souhlas s podmínkami závodu. Dále podpisem potvrzují, že jsou seznámeni a jsou jim známa pravidla a standardy hasičského sportu, pravidla vyhlášená pořadatelem, rizika z požárního sportu vyplývající a všechna další práva a povinnosti spojené s hasičským sportem a s bezpečnou účastí na něm související. Svým podpisem také dávají souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidence členů sportovních družstev.

       Vedoucí družstva dále odpovídá za správnost označení družstev A a B z jednoho sboru.

            Maximální výše startovného je 200,- Kč za jedno družstvo.

 

V.         Soutěžní disciplína a technické podmínky provedení

 1. Hodnocenou soutěžní disciplinou je požární útok prováděný dle platných pravidel pro Okresní ligu Svitavska - články I. - XII. tohoto dokumentu. Není-li v těchto pravidlech uvedeno jinak, závody se řídí dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV

SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012  I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/172011) v platném znění včetně všech dodatků.

 

 1. Každé soutěžní družstvo si prostřednictvím svého vedoucího zvolí možnost startu buď s přetlakovým ventilem nebo start bez přetlakového ventilu. Přetlakový ventil bude k dispozici při každém závodě u rozhodčího základny. Jeho případná montáž ke stroji bude prováděna vždy v době před povelem „Na základnu!“ tj. před začátkem přípravného času. Montáž a demontáž přetlakového ventilu provede člen technické čety pořadatele.

 

 1. Druh hadic pro dopravní vedení:

a)               hadice B - plošná šířka min. 100 mm s tolerancí - 2 mm, délka 20 m s tolerancí  +/- 1 m  

b)               hadice C - plošná šířka min. 65 mm s tolerancí - 2 mm, délka 20 m s tolerancí  +/- 1 m

 

4.         Počet hadic pro dopravní vedení:

a)               3 hadice B, 4 hadice C - kategorie muži,

b)               2 hadice B, 4 hadice C - kategorie ženy, senioři.

 

 1. Sací vedení – koš musí být našroubován nad hladinou před ponořením do vody, pro případnou neplatnost pokusu je rozhodující, zda se hladiny vodního zdroje dotkla savice bez koše či nikoliv. Koš musí být našroubován i po vytažení z vodního zdroje. Savice sešroubovány být nemusí.

 

 1. Minimální vzdálenosti mezi ozuby půlspojek hadic, koše a savice – vždy musí projít papír.

 

 1. Proudnice se může dotýkat země, čára stříkání je nedotknutelná - nesmí se překročit.

 

 1. Terče sklopné přes otvor o průměru 50 mm.

 

 1. Přípravný čas se začíná měřit po odstranění stroje ze základny po provedeném pokusu předchozího družstva, pokud hlavní rozhodčí nerozhodne jinak. Přípravný čas je 5 minut, není-li pořadatelem stanoveno před zahájením závodu či soutěžní kategorie jinak z důvodu velkého počtu startujících družstev a nemožnosti dodržet časový harmonogram soutěže.

 O uplynulém čase přípravy rozhodčí průběžně informuje soutěžní družstvo, začátek poslední minuty přípravy musí oznámit vždy, stejně jako konec – uplynutí času přípravy.

 

 1. U všech družstev se provádí kontrola používaného materiálu:

 

a)               rozhodčí základny je oprávněn provést plošné měření šířky libovolné hadice nebo i více hadic, dále je oprávněn kontrolovat i ostatní materiál – koš, funkčnost rozdělovače atd. Čas pro provedení této kontroly je omezen na nezbytně nutnou dobu - záleží na rozhodnutí rozhodčího základny. Pokud by rozhodčí základny svoji kontrolní činností narušoval a zdržoval přípravu družstva na pokus, kontrolu použitého nářadí a materiálu provede bezprostředně po skončení pokusu. 

 

b)               před odchodem družstva na startovní čáru provede rozhodčí základny kontrolu vzdálenosti mezi ozuby půlspojek, koše a savice – vždy musí projít papír.

 

c)               po skončení pokusu změří rozhodčí délku libovolné hadice.

 

 1. V době přípravného času na základně si mohou připravovat materiál k pokusu pouze členové soutěžního družstva. Pouze u kategorie žen může vedoucí družstva pomáhat při přípravě soutěžního stroje – nesmí ale připravovat ostatní materiál. V průběhu pokusu musí být vedoucí družstva v prostoru, určeném pořadateli závodu.

 Oprava připraveného materiálu na základně je možná pouze v době přípravného času. Nedodržení tohoto pravidla znamená neplatný pokus. Vyjímka je povolena pouze pro zásah do ovládání soutěžního stroje, pokud hrozí nebezpečí jeho poškození.

 

 1. Pokus je považován za dokončený po rozhodnutí a signalizaci hlavním rozhodčím. Horní časová hranice pro dokončení pokusu je 120 s. Po tento čas nesmí dojít k předčasnému vynulování časomíry. Případné nezobrazování času na velkém světelném displeji ještě automaticky neznamená, že časomíra čas nezměřila a nebo že čas neměří.

 

 1. Na závodní dráze zajistí pořadatel vyznačení 18-ti metrových úseků pro muže a 17,5 metrové úseky pro ženy a seniory měřené od čáry stříkání. Umisťování jiných značek soutěžícími je zakázané.

 

VI.        Rozhodčí

 1. Každý závod musí rozhodovat minimálně tito rozhodčí: hlavní rozhodčí, rozhodčí základny, dva rozhodčí čáry stříkání. Všichni rozhodčí musí být viditelně označeni. Hlavní rozhodčí musí zůstat po celou dobu trvání závodu stejný a musí mít kvalifikaci pro rozhodčího dle Směrnice hasičských soutěží. U ostatních rozhodčích lze tuto kvalifikaci nahradit poučením před začátkem závodu. Hlavního rozhodčího lze v průběhu závodu nahradit jiným se stejnou kvalifikací z důvodu nenadálých zdravotních problémů.

 

 1. Činnost rozhodčích před soutěžním pokusem a při kontrole použitého materiálu řeší článek V. odstavce 9 a 10. V průběhu pokusu určený rozhodčí sleduje činnost soutěžících, kteří tvoří sací vedení a po sestřiku terčů musí dát jasný povel pro jeho demontáž. Až tímto povelem je pokus dokončen. Informaci o platnosti pokusu signalizuje hlavnímu rozhodčímu. Stejně tak signalizují své rozhodnutí rozhodčí čáry sestřiku. 

 

 1. Konečné rozhodnutí o platnosti či neplatnosti pokusu přísluší hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty řeší hlavní rozhodčí standartním postupem dle Směrnice hasičských soutěží.

Rada okresní ligy není oprávněna do jeho rozhodnutí zasahovat.

 

VII.       Měření času a startování

 1. K měření časů musí být použita elektronická časomíra, měřící na dvě desetinná místa a s viditelným zobrazením času.

 

 1. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo do startovní listy po dohodě s pořadatelem.

 

 1. Při selhání časomíry delším než jedna hodina rozhodne hlavní rozhodčí společně s Radou okresní ligy o dalším průběhu soutěže.

 

 1. Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinace obou způsobů). Rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu - tmavá deska, světlý středící kruh.

 

 1. Startovní povely: "Na místa, připravte se!", "Pozor!", výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

 

 1. Startování musí být prováděno startovací pistolí.

 

 1. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

 

VIII.      Hodnocení jednotlivých soutěží

            Po každém závodě se přidělí body do celkového hodnocení okresní ligy a to následujícím způsobem:

 

MUŽI

ŽENY

SENIOŘI

1. místo

25 bodů

15 bodů

5 bodů

2. místo

22 bodů

12 bodů

4 bodů

3. místo

20 bodů

10 bodů

3 body

4. místo

18 bodů

8 bodů

2 body

5. místo

16 bodů

6 bodů

1 bod

6. místo

15 bodů

5 bodů

-

7. místo

14 bodů

4 body

-

8. místo

13 bodů

3 body

-

9. místo

12 bodů

2 body

-

10. místo

11 bodů

1 bod

-

11. místo

10 bodů

-

-

12. místo

9 bodů

-

-

13. místo

8 bodů

-

-

14. místo

7 bodů

-

-

15. místo

6 bodů

-

-

16. místo

5 bodů

-

-

17. místo

4 body

-

-

18. místo

3 body

-

-

19.místo

2 body

-

-

20. místo

1 bod

-

-

 

 Při dosažení stejného umístění v jednotlivém závodě přísluší oběma nebo více družstvům stejný počet bodů, určených pro toto místo.

          Družstva s neplatným pokusem v závodě body nezískávají.

 Družstva, která se umístí na bodovaných místech, se musí zúčastnit vyhlášení výsledků závodu v minimálním počtu 4 členů v oblečení soutěžního družstva, kteří při vyhlášení vystoupí k převzetí ocenění.

Každé družstvo má právo na maximálně 2 neúčasti při závěrečném vyhlášení výsledků závodu bez dopadu na získání bodů do celkového pořadí za daný závod. Každá další neúčast družstva při závěrečném vyhlášení výsledků závodu automaticky znamená nezískání bodů do celkového pořadí za tento závod.

 Evidence účasti družstev na bodovaných místech při závěrečném vyhlášení výsledků závodu je nedílnou součástí celkových výsledků okresní ligy.

 

IX.        Celkové vyhodnocení okresní ligy

 Celkové vyhodnocení XVII. ročníku Okresní ligy Svitavska a předání ocenění družstvům bude provedeno v rámci společenského večera, který uspořádá v obci Sádek SDH Sádek.

Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech absolvovaných soutěží. V každé kategorii vítězí družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. 

 V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí družstev větší počet lepších umístění, případně pak rozhodující pokus. Ten však pouze v případě rovnosti na prvním, druhém a třetím místě. Toto platí pro všechny kategorie.

 Věcné ceny a finanční prémie za umístění v celkovém pořadí Okresní ligy Svitavska 2019 obdrží v kategorii mužů družstva minimálně na 1. až 10. místě, v kategorii ženy minimálně na 1. až 5. místě, v kategorii senioři na 1. až 3. místě.

Finanční prostředky, uhrazené pořadateli jednotlivých závodů do rozpočtu OSH ČMS Svitavy (tzv. „fond okresní ligy“), budou za účelem celkového vyhodnocení ligy rozděleny takto: - 40 % finančních prostředků bude použito na pokrytí nákladů na uspořádání společenského večera pro závěrečné vyhodnocení a to včetně pohárů, medailí atd. pro vyhlašovaná družstva. - 60 % finančních prostředků bude použito na ocenění družstev za umístění v celkovém pořadí, a to následujícím procentuálním rozdělením:

celkové pořadí

muži %

ženy %

senioři %

1.

11

8

3,5

2.

10

7

2,5

3.

9

5

1,5

4.

8

4

 

5.

7

3

 

6.

6

 

 

7.

5

 

 

8.

4

 

 

9.

3

 

 

10.

2,5

 

 

 

65,5

27

7,5

 

 

X.         Pojištění

 Na závodníky, členy SDH, se vztahuje pojištění vyplývající z členství v SDH. Za členy družstva odpovídá jeho vedoucí. 

 Povinností pořadatele jednotlivého závodu je pojistit tento závod pojištěním dle Směrnice hasičských sportovních soutěží v platném znění. 

 

XI.        Podmínky pro pořadatele závodu

 1. Termín závodu nesmí kolidovat s postupovými soutěžemi v požárním sportu v rozsahu působnosti družstev z okresu Svitavy ve všech kategoriích (okrsková kola, okresní, oblastní a republiková kola).
 2. Zpracuje propozice své soutěže s uvedením termínu, místa, času prezence, zahájení a pořadí startu jednotlivých kategorií a minimálně 20 dní před vlastním závodem je zašle nebo předá ke zveřejnění na internetových stránkách www.obec-kamenec.cz a  OSH Svitavy www.oshsvitavy.cz.
 3. Přijme do soutěže všechna družstva splňující podmínky a pravidla.
 4. Zajistí seznámení družstev s pravidly Okresní ligy Svitavska.
 5. Zajistí kvalitní přípravu závodní dráhy, její řádné vytyčení (zamezení přístupu do dráhy z obou jejích podélných stran a prostoru kolem startu a základny), ozvučení a zázemí soutěže včetně odpovídajícího sociálního zařízení.
 6. Pořadatel závodu zajistí na závod kalibrovaný přetlakový ventil, který bude soutěžním družstvům k dispozici k použití dle odstavce V.
 7. Zajistí přípravky na měření plošné šířky hadic, na vzdálenost půlspojek na základně, označení pro rozhodčí.
 8. Na závodní dráze vyznačení 18-ti metrových úseků pro muže a 17,5 metrové úseky pro ženy a seniory měřené od čáry stříkání. 
 9. Vyznačí místo pro měření délky hadic a zajistí min. dva členy technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky. Po celou dobu trvání závodu zajistí měřící pásmo o minimální délce 20 m.
 10. Zajistí vyznačení čáry stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.
 11. Nádrž na vodu bude mít stěny vysoké 0,8 m, šířka min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000l, vnitřní a vnější stěny a horní okraj nádrže musí být bez ostrých hran. V průběhu pokusu musí být voda v nádrži doplňována.
 12. Zajistí rozhodčí dle článku VI.
 13. Zajistí technickou četu pro pomoc s odklizením stroje.
 14. V případě, že se podaří zajistit sponzora okresní ligy, zajistí instalaci jeho reklamního panelu na nejsledovanějším místě soutěže a uveřejní jeho logo a jméno v propozicích své soutěže.
 15. Vyhlášení výsledků provede do 30 minut po skončení závodu, pokud pořadatel závodu zařadí do programu finálovou část závodu, vyhlášení výsledků se provádí před jejím zahájením.

16 Po ukončení soutěže je povinen zajistit bezodkladné zaslání výsledků závodu včetně hodnocení účasti družstev na vyhlášení výsledků na email OSH Svitavy a SDH Kamenec psvab@seznam.cz. Termín pro zaslání výsledků závodu je do třech dnů.

 1. Zajistí videozáznam ze závodu pro potřeby závěrečného vyhodnocení celého seriálu okresní ligy. Technickou pomoc a spolupráci poskytne pořadateli SDH Široký Důl.

 Pokud některé z vyhlašovaných družstev bude požadovat při závěrečném vyhodnocení vlastní videoprezentaci, musí tento vlastní záznam dodat pořadateli vyhodnocení nejpozději do

31.10. v odpovídající kvalitě a v maximální délce 3 minuty.

 1. Pořadatel zajistí publicitu závodu v rámci regionu – propagace před závodem a prezentace závodu po jeho skončení – plakáty, prezentace v regionálním a místním tisku, místní rozhlas atd.
 2. Pojistí závod pojištěním dle Směrnice hasičských sportovních soutěží v platném znění.
 3. Za každé zaprezentované družstvo v soutěži uhradí do rozpočtu OSH ČMS Svitavy 100,- Kč. Tento příspěvek je nutno předat do cca. 2 týdnů po soutěži.
 4. Za účelem evidence členů sportovních družstev odevzdá na OSH ČMS Svitavy do cca. 2 týdnů po soutěži přijaté přihlášky od všech soutěžících družstev.

 

XII.       Informace  

 Vše důležité – termínový kalendář, pravidla, výsledky jednotlivých závodů, průběžné a celkové pořadí + všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na internetových stránkách OSH Svitavy – www.oshsvitavy.cz a SDH Kamenec www.obec-kamenec.cz.

 

 

Příloha:

Přihláška dozávodu Okresní ligy Svitavska v požárním útoku – samostatný soubor ve formátu doc.

 

 

                                                                                       Za Radu okresní ligy zapsal Petr Šváb